Vissza

Elállási jog

 A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA


 A Vásárlónak a termék átvételétől 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy minden következmény nélkül elálljon a vásárlástól, az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles saját költségén visszajuttatni az árut az Eladóhoz. Elállás esetén az Eladó nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat. A 45/2014 Korm rendelet 20.§ A fogyasztó az indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A 45/2014 Korm rendelet 20.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhívjuk figyelmét, hogy a fogyasztó, - azaz a Vevő – elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A VEVŐT megillető elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő (fogyasztó) a nyilatkozatát e tárgyban a fentiekben részletezett törvényes határidő lejárta előtt elküldi. Ezen határidőben az indokolás nélküli elállási jogát a Vevő (fogyasztó) a 45/2014. sz. Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával – melyet a jelen Általános Szerződési Feltétel mellékletében megtalálhatnak -, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 Amennyiben van rá mód, ajánljuk, illetve kérjük, hogy a praktikusabb és gyorsabb ügyintézés érdekében a terméket eredeti, sértetlen állapotban, csomagolásával együttesen szíveskedjék visszaküldeni címünkre. Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni!

 Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek –melyek a termék visszaküldésének közvetlen költségét jelentik - a vásárlót terhelik. Az ELADÓ követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A VEVŐ (fogyasztó) csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából eredő értékcsökkenéséért felel.

Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a VEVŐ által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon vagy a fogyasztó beleegyezésével más fizetési módon téríti vissza.

Az ELADÓ haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, de mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta.

VEVŐ nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan, ha a termék eredeti csomagolását felbontotta.

Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

2017. Április 26.